Klauzula informacyjna

Uprzejmie informujmy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych jest PROMONA S.C. z siedzibą w Skórzewie 60-185 , ul. Kminkowa 18, mail: biuro@domformy.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail.

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji usług, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie usług.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych mogą być tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa. 

REGULAMIN KLUBU – Dom Formy

 

 • Z usług  Domu Formy zwanego dalej „Klubem” mają prawo korzystać osoby, zwane dalej „Uczestnikami”, które zapoznają się i zaakceptują regulamin Klubu oraz wypełnią i własnoręcznie podpiszą  oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem Klubu oraz oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjno-sportowych.
 • Osoby biorące udział w zajęciach oświadczają, że nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych i uczestniczą w zajęciach na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnikiem Klubu może zostać osoba która ukończyła 18 lat lub osoba która ukończyła 16 lat, pod warunkiem pisemnego oświadczenia od prawnego Opiekuna. Oświadczenie musi zawierać zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności za osobę ćwiczącą oraz ewentualne szkody przez nią wyrządzone. W przypadku zorganizowania przez Dom Formy zajęć dla dzieci, w zajęciach takich mogą brać udział dzieci (Uczestnicy Klubu), które ukończyły 3 lata, pod warunkiem pisemnego oświadczenia od prawnego Opiekuna.
 • Na terenie Klubu mogą ćwiczyć jedynie osoby, które  ustaliły z właścicielem Domu Formy lub osobą przez niego upoważnioną swój grafik zajęć i dokonały zapłaty za zajęcia.
 • Osoba, która chce brać udział w zajęciach, w pierwszej kolejności dokonuje deklaracji  chęci uczestnictwa w zajęciach przez okres min. 1 miesiąca, ustala grafik swoich zajęć z właścicielem klubu lub upoważnioną przez niego osobą oraz dokonuje zapłaty za ustalone zajęcia. Istnieje również możliwość uczestnictwa w pojedynczych zajęciach po dokonaniu odpowiednich ustaleń z właścicielem klubu lub upoważnioną przez niego osobą.
 • Klub prowadzi rezerwacje miejsc na zajęcia grupowe, w związku z czym wymagany jest uprzedni kontakt z Klubem w celu potwierdzenia możliwości udziału Uczestnika w zajęciach.
 • Klub upoważniony jest do pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika Kart dokonującego rezerwacji miejsc na dane zajęcia grupowe. Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Użytkownik Kart nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji z 24-godzinnym wyprzedzeniem.
 • Szafki w przebieralni udostępniane są wyłącznie na czas pobytu w Klubie.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni oraz w innych pomieszczeniach Klubu.
 • Obowiązuje całkowity zakaz palenia oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, narkotyków oraz środków dopingujących.
 • Na terenie Klubu nie wolno przebywać osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 • Za dewastację rzeczy należących do Klubu oraz wszelkie świadome działanie na jego szkodę Klient odpowiadał będzie prawnie i/lub finansowo.
 • Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki nie stosowania się do zasad korzystania z Klubu. Naruszenie wyżej wymienionych zasad upoważnia Klub do odstąpienia od świadczenia usług na rzecz Uczestnika w trybie natychmiastowym.
 • Klub zastrzega sobie prawo do odmowy możliwości uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez Dom Formy bez podania przyczyny.
 • Klub zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć prowadzonych przez Dom Formy bez podania przyczyny.
 • Każdy uczestnik Klubu ma obowiązek stosować się do niniejszego regulaminu. Właściciele/Pracownicy Klubu sprawują nadzór nad przestrzeganiem niniejszego regulaminu.
 • Wszelkie skargi należy kierować bezpośrednio do Właścicieli Klubu lub na adres mailowy: biuro@domformy.pl
 • Klub zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie, o których poinformuje na stronie internetowej: www.domformy.pl
 • Właściciele Klubu pozostawiają sobie prawo do interpretacji i rozwiązywania przypadków nieopisanych lub niedoprecyzowanych w regulaminie.
 • Regulamin Klubu wraz z jego zmianami obowiązuje od dnia 01.04.2018r.  


Osoby przebywające na terenie Klubu zobowiązane są do: 

 • Zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem klubu. Klub nie ponosi odpowiedzialności za skutki używania sprzętu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, instrukcjami obsługi lub wskazówkami personelu Klubu. Wszelkie skutki powyższego działania całkowicie obciążają osobę korzystającą.
 • Odkładania wykorzystywanego podczas zajęć sprzętu na miejsce dla niego przeznaczonego.
 • Przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego, zasad dobrego zachowania i szacunku w stosunku do osób współćwiczących i instruktorów, w szczególności obowiązuje zakaz krzyczenia i używania słów powszechnie uważanych za wulgarne i obraźliwe, rzucanie sprzętu bezpośrednio na posadzkę, wykładzinę, panele.
 • Powstrzymania się od zachowania mogącego narazić mienie Klubu na uszkodzenie lub zniszczenie, zachowania czystości oraz powszechnie przyjętych norm higieny w szatni, toaletach, pod natryskami itp.
 • Nieobecność na zajęciach w Domu Formy wcześniej przez uczestnika opłaconych nie skutkuje zwrotem opłat uczestnikowi przez właścicieli Domu Formy. W indywidualnych przypadkach rozstrzyganych przez właścicieli Domu Formy istnieje możliwość wyznaczenia uczestnikowi dodatkowego terminu, w którym mógłby odrobić zajęcia, które opuścił.
 • Każdy ćwiczy na własną odpowiedzialność.
 • Klub zastrzega sobie prawo do zmiany planu zajęć grupowych oraz Instruktora.
 • Na czas wprowadzenia dodatkowych obostrzeń (w tym sanitarnych) w związku z COVID – 19:
   

  1.Prosimy o przychodzenie na zajęcia nie wcześniej jak 10 minut przed ich rozpoczęciem i opuszczanie klubu zaraz po zakończeniu zajęć. Prosimy  nie przyprowadzać osób towarzyszących, dzieci na czas zajęć zorganizowanych.

  2.Na terenie klubu obowiazuje nakaz zakrywania ust i nosa (nie obowiazuje podczas ćwiczeń w trakcie zajęć zorganizowanych na sali treningowej)
  3.O ile to możliwe, prosimy o przychodzenie już w stroju do ćwiczeń.
  4.Prosimy o zachowanie stosownej odległości min. 1,5 m pomiędzy uczestnikami podczas ćwiczeń na sali oraz w czasie przebywania w klubie.

  5.W przypadku wystąpienia podwyższonej temperatury ciała lub ogólnego złego samopoczucia prosimy o pozostanie w domu i nieprzychodzenie na zajęcia.

  6.Prosimy o każdorazowe dezynfekowanie rąk, sprzętu i akcesoriów używanych podczas ćwiczeń.

  7.Na zajęcia jogi prosimy o zabranie- koca na relaks, dużego ręcznika- w przypadku korzystania z maty klubowej lub zabranie maty prywatnej oraz paska.

  8.Na pozostałe zajęcia  prosimy o zabranie obuwia zamiennego, dużego ręcznika- w przypadku korzystania z maty klubowej.

  9.Zajęcia jogi w klubie trwają 70-75 minut, pozostałe zajęcia 45 minut -zalecania sanitarne (wietrznie sali i dezynfekcja sprzętu)

Pojęcia:

 • Uczestnik – osoba uczestnicząca w zajęciach sportowo – rekreacyjnych prowadzonych przez Instruktora w Klubie
 • Instruktor – osoba prowadząca zajęcia sportowo – rekreacyjne w Klubie
 • Klub – Promona s.c. – przedsiębiorcy prowadzący Dom Formy (miejsce w którym prowadzone są zajęcia sportowo – rekreacyjne przez Instruktora)
 • Użytkownik Kart – Uczestnik korzystający z kart Benefit Systems lub OK System.

 

PROMONA S.C.
Mail: biuro@domformy.pl tel. 733 387 331

 

REGULAMIN
KARTY PODARUNKOWEJ

„DOM FORMY”

 

 

 • Wydawcą Karty Podarunkowej DOM FORMY jest Promona s.c. z siedzibą w Skórzewie.
 • Wyróżniamy 2 grupy Kart Podarunkowych: JOGA i FITNESS.
 • W każdej grupie wyróżniamy 2 rodzaje Kart Podarunkowych: na 4 zajęcia lub na 8 zajęć.yrt Podarunkowych znajdują się na s.domformy.pl
 • Każda z w/w Kart zawiera oznaczenia: do jakiej grupy Kart Podarunkowych dana karta należy oraz odpowiednią liczbę, która informuje ile zajęć można odbyć na podstawie danej Karty.
 • Karta Podarunkowa DOM FORMY jest honorowana wyłącznie w Klubie DOM FORMY  w Skórzewie ul. Lawendowa 18.
 • Nabywca Karty Podarunkowej może ją przekazać osobie trzeciej.
 • Karta  Podarunkowa DOM FORMY nie podlega wymianie na środki pieniężne w  całości lub w części i nie może zostać zwrócona.
 • Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Kartę Podarunkową DOM FORMY utraconą, uszkodzoną lub zniszczoną po jej przekazaniu nabywcy.
 • Nabywca Karty Podarunkowej DOM FORMY (lub uczestnik) jest zobowiązany do ustalenia z właścicielami klubu DOM FORMY terminów oraz rodzajów zajęć, z których można skorzystać na podstawie w/w Karty Podarunkowej.
 • Każdy Uczestnik zajęć na podstawie Karty Podarunkowej jest zobowiązany do podpisania listy obecności dotyczącej zajęć, w których uczestniczył.
 • Karta Podarunkowa DOM FORMY ważna jest w ciągu 3 miesięcy od daty jej zakupu.
 • W przypadku niemożności ustalenia przez nabywcę grafiku zajęć na podstawie Karty Podarunkowej DOM FORMY w terminie jej ważności, termin ważności karty może zostać wydłużony przez właścicieli Klubu o dodatkowy okres, nie krótszy niż 1 miesiąc.
 • Właściciele Klubu pozostawiają sobie prawo do interpretacji i rozwiązywania przypadków nieopisanych lub niedoprecyzowanych w regulaminie.

 

DEFINICJE:

Karta Podarunkowa DOM FORMY (Karta) – karta na podstawie, której Nabywca karty lub osoba, która weszła w posiadanie karty (Uczestnik) może uczestniczyć w wybranych zajęciach w DOM FORMY

Klub (DOM FORMY) – lokal, w którym prowadzone są zajęcia rekreacyjno – sportowe zgodnie z uzgodnieniami i harmonogramem

Nabywca – osoba, która dokonała zakupu Karty Podarunkowej DOM FORMY

Uczestnik (Okaziciel) -osoba, która weszła w posiadanie Karty Podarunkowej DOM FORMY uprawniającej do wzięcia udziału w zajęciach rekreacyjno – sportowych w DOM FORMY